15 maj

OT Logistics S.A. jest od 2013 roku notowana na GPW

OT Logistics S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 18 lipca 2013 roku, będąc 444. spółką debiutującą na Głównym Rynku GPW i 12. debiutem na tym rynku w 2013 roku. Na podstawie prospektu emisyjnego spółka wyemitowała 150.000 akcji zwykłych Serii B o wartości nominalnej 1,92 zł. W dniu 16 lipca 2013 roku zostało dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW 1.277.660 akcji serii A oraz 150.000 akcji serii B. Nastąpiło to pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B, co nastąpiło 9 sierpnia 2013 roku. W dniu 17 lipca 2013 roku zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia 150.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B OT Logistics SA do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW. Prawa do akcji serii B spółki od dnia 18 lipca 2013 roku notowane były w systemie notowań ciągłych. Dzień 29 sierpnia 2013 roku był dniem ostatniego notowania 150.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Od 30 sierpnia 2013 roku do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW wprowadzone zostały akcje serii A i B Spółki. Akcje Spółki zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym i notowane są w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „OTLOG” i oznaczeniem „OTS”. Łączna liczba wyemitowanych akcji Spółki wynosi 1.427.660 szt. Cena emisyjna akcji serii B w ofercie publicznej została ustalona na poziomie 200 zł.

Od 2012 roku obligacje OT Logistics S.A. są także notowane na rynku Catalyst. 21 lutego 2014 roku zarząd spółki dokonał przydziału 30.000 trzyletnich, niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Wartość emisji Obligacji wyniosła 30 mln zł. 28 marca 2014 roku zarząd OT Logistics S.A. dokonał przydziału 5.000 trzyletnich, niezabezpieczonych, odsetkowych obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 tys. EUR każda. Wartość emisji Obligacji wyniosła 5 mln EUR. Pod koniec listopada 2014 roku Spółka dokonała ostatecznego przydziału obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na refinansowanie obligacji serii A o wartości nominalnej 60 mln zł oraz finansowanie dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics. Wszystkie wymienione powyżej obligacje zostały objęte w trybie oferty prywatnej przez inwestorów instytucjonalnych oraz wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN) przyjętym w dniu 4 lipca 2007 roku przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwałą nr 12/1170/2007 z późniejszymi zmianami.